Avís legal i política de privacitat

INFORMACIÓ LEGAL LSSIYCE

D'acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i de el comerç electrònic (des d'ara LSSIYCE), HERETAT LES POBLES SL manifiesta que el dominio www.mas-vidal.com es propiedad de HERETAT LES POBLES SL, amb CIF B43442375, i domicili en Carrer Mallorca, n. 22, 43005 TARRAGONA (TARRAGONA).

Que HERETAT LES POBLES SL consta inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona, en el tom 1501, foli 185, full número T-11528.

HERETAT LES POBLES SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines.

Amb els límits establerts a la llei, HERETAT LES POBLES SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de HERETAT LES POBLES SL estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet de HERETAT LES POBLES SL poden contenir enllaços (enllaços) a altres pàgines de terceres. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de HERETAT LES POBLES SL o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de HERETAT LES POBLES SL.

Protecció de dades personals

En relació a les dades que ens pugui facilitar a través d'aquest mitjà en línia, l'informem que en virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat contactes responsabilitat de HERETAT LES POBLES SL i domicili a Mallorca, n. 22, 43005 TARRAGONA (TARRAGONA) La finalitat d'aquest tractament és la de gestionar les persones de contacte. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservats sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat que es van captar.

En el cas que ens faciliti el seu currículum o dades relatives a la seva persona a través del formulari habilitat a aquest efecte com a sol·licitant d'ocupació, virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat Recursos Humans responsabilitat de HERETAT LES POBLES SL i domicili a Mallorca, n. 22, 43005 TARRAGONA (TARRAGONA) La finalitat d'aquest tractament és la de gestionar els recursos humans, incloent els processos de selecció que puguin donar-se lloc. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservats sempre que s'ajusti a un possible perfil d'un dels nostres lloc de treball.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació de l'consentiment donat, així com exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació de l'tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions s'han de fer en Carrer Mallorca, n. 22, 43005 TARRAGONA (TARRAGONA).

Així mateix podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Propietat industrial i intel·lectual

Esta web es propiedad de HERETAT LES POBLES SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“Hiperenllaços”) que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i / o dominada de HERETAT LES POBLES SL, són propietat exclusiva d'aquesta, llevat que expressament s'especifiqui una altra cosa.

qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, son marcas debidamente registradas por HERETAT LES POBLES SL, per les seves societats filials i / o dominades per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de HERETAT LES POBLES SL l'ús que l'usuari pugui portar a terme a l'respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de HERETAT LES POBLES SL.

HERETAT LES POBLES SL no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L'usuari és el propietari de el suport en el qual el programari és gravat. HERETAT LES POBLES SL posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el programari. Si l'usuari transfereix el programari d'aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió de el codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-.